Om

Vårt syfte med bloggen är att synliggöra källreflektion och relevans. Eleverna skall kunna refelktera över källor och hänvisa till källor i ett så vardagligt beslut som att fundera över rätt sorts hund i familjen. Med ett engagerat tema ser de att källor är viktiga, centrala och helt nödvändiga även då det gäller vardagsbeslut. Syftet är att dela med sin av sin nyvunna kunskap till andra som drömmer om den perfekta hunden!

De som skapat bloggen är elever som går i år 9 på Helenelundsskolan i Sollentuna.

Vi har arbetat med bild och upphovsrätten genom att eleverna har fått lära sig hur man säkerställer att bilden är tillåten att kopiera, redigera och publicera. Genom att i grupp resonera kring trovärdighet, relevans, syfte och tendens har eleverna utökat sitt ordförråd men också fått lära sig att analysera och fördjupa sig i på vilket sätt företag och organisationer ansvarar för den information som publiceras. Eleverna har reflekterat gällande texters trovärdighet i , allt från Bibeln till Flashback.

Bloggen kopplas till läroplanen genom att de arbetet som lämnas in för bedömning är de blogginlägg, källförteckning och källreflektion som visas. De har under de veckor vi arbetat med materialet hela tiden använt oss av de kunskapskrav som är aktuella. De aktuella kunskapskraven och det centrala innehållet visar på hur eleverna bör sammanställa sina texter och hur de bör reflektera kring källor.

Detta beskrivs i ämnets syfte på Skolverkets hemsida.
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.(https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska, 2017-02-27)

Man kan även se att det är viktigt i det centrala innehållet gällande svenska, år 9
-Informationssökning och källkritik
-Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
-Hur man citerar och gör källhänvisningar.
-Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
(https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska, 2017-02-27)

De två kunskapskrav som vi strävat mot är dessa:
– Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. —-Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.(https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska, 2017-02-27)

Eleverna har lärt sig att sortera ut olika slags hemsidor och texter med olika grad av relevans för sitt aktuella arbete. Eleverna har lärt sig att sammanställa texterna med en balans av förklaringar och beskrivningar i ett blogginlägg och i detta inlägg referera på ett korrekt sätt. De har sedan lärt sig att analysera textens trovärdighet och att formulera sina tankar och upptäckter i en reflektion.

Vi vill vinna för att bloggen är nyttig och användbar för alla som skall hitta sin favorithund. Vi vill vinna för att det visar hur man måste tänka då man anväder sig av fakta eller åsikter på nätet framförallt. Vi vill även vinna för att bloggarbetet visar hur man kan jobba med källhänvisning på ett roligt och kul sätt med ett tema som engagerar ungdomar. Kanske kan även andra lärare ta del av den pedagogiska planeringen och uppgifterna och blogginläggen för att inspirera till detta aktuella tema.