Jobba med källor!

Källkritik år 9 Helenelundsskolan 2016

Du ska köpa en hund, exempelvis en pitbull eller en pudel. Men innan du beslutar dig måste du ta reda på mer om rasen passar just dig och din familj. Du ska därför hitta information som du sammanställer i ett blogginlägg. Du diskuterar källornas trovärdighet och relevans samt anger vilka källor som du har använt i en källförteckning på ett korrekt sätt. I ditt blogginlägg skall tydlig och korrekt källhänvisning finnas.

Sök information i:
SKK
en nyhetsartikel
ett reportage
ett blogginlägg
på youtube
ett valfritt forum av typen flashback
valfri form av socialt medium
t.ex. Facebook eller Instagram

Börja med att granska och lära dig om källkritik. Se skolans webbplats.
https://www.webbstjarnan.se/wordpress/wp-content/uploads/kallkritik_7-9.pdf

Bedömning och inlämning:
Skriva ett blogginlägg med korrekta källhänvisningar enligt Harvard med tillhörande litteraturlista.
Vara aktiv i diskussioner under lektioner, både i helklass och i grupp.

Momentet är baserat på följande ämnesspecifika förmågor:

Förmågan att skriva olika sorters texter och anpassa sitt språk beroende på mottagare och sammanhang.
Inom området kommer du att få möjlighet att arbeta med följande centrala innehåll:
Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
Hur man citerar och gör källhänvisningar.
Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Nyckelord/Keywords: läsförståelse, sakprosa, skönlitteratur, källor, källhänvisning, källförteckning, källreflektion

Så här beaktar vi att IKT integreras
Skriftliga uppgifter löses på datorn och delas med läraren.

Så här beaktar vi det språkutvecklande perspektivet
Vi läser och diskuterar hemsidors språk och uppbyggnad. Vi lär oss förstå orden förknippade med temat.
Vi analyserar och skriver texter.

Hur arbetsområdet kan kopplas samman med skolans likabehandlingsplan:
Under arbetsmomentet lägger vi stor vikt vid att ni visar mig och varandra respekt i alla sorters arbeten, både i helklass och i grupp.

KOLLA FILMKLIPPET! -en kort genomgång!
https://internetkunskap.se/2010/02/kallkritik-att-hitta-korrekt-information-pa-internet/

KOLLA KÄLLAN – en lathund! 😉

Vem har gjort webbsidan?
Är det en myndighet?
Är det en organisation?
Är det ett företag?
Är det en privatperson?
Är det någon som kan ämnet?
Är det någon du litar på?
Varför är webbsidan gjord?
För att informera om något?
För att presentera fakta?
För att propagera för en åsikt?
För att sälja något?
För att underhålla?
Hur ser webbsidan ut?
Finns det någon kontaktinformation?
Verkar texten seriös?
Fungerar länkarna?
Hänvisas det till källor? Finns det något datum på sidan?
Kan du få information från andra ställen?
Har du letat på andra ställen?
Har du letat i skolbiblioteket?
Har du letat i Länkskafferiet?
Har du jämfört med andra webbsidor? Vilken var den bästa källan?

Lathund i att skriva källförteckning och källkritik
Nedan får du lite kort information om hur man hänvisar till källa, skriver en källförteckning och vilka frågor man kan använda sig av när man skriver en källanalys. I slutet får du också ett exempel på hur en källanalys kan se ut.
Att källhänvisa och citera:
Det är viktigt att veta att man när man skriver måste vara tydlig med vem som skrivit texten, vad som är ens egna åsikter och vad som är tagit från en annan källan. Detta är extra viktigt när man presenterar ett direkt citat ur en källa. Då måste man markera citatet med hjälp av citationstecken och direkt efter det hänvisa till källan citatet kommer ifrån. Detta kan göras genom två olika system, Oxford och Harvard. Det är också viktigt att hänvisa direkt i texten om man presenterar en exakt siffra, exempelvis hur många barn som lever i fattigdom i världen. Detta görs också genom antingen Oxford- eller Harvard-systemet. Ett annat alternativ är att hänvisa direkt i texten genom att skriva t.ex. “Enligt UNICEF är det X % som lever i barnfattigdom.”
Harvard Enligt Harvard-systemet ger man hänvisningar inom parantes direkt i texten. Direkt efter citatet skrivs källan enligt följande princip: (efternamn utgivningsår sida som citatet är taget ifrån). ”Exempel på citering” (Bergman 2007 s.23).
Källförteckning
I en källförteckning ska alla de källor eleven använt stolpas upp i bokstavsordning. Beroende på vad det är för slags källa ser hänvisningen olika ut.
Vid tryckta källor (böcker)
Efternamn, förnamn (tryckår), titel i kursiv stil. Förlag, Förlagsort.
Ex. Bergman, Bo (2007), Ordens ursprung. Wahlström & Widstrand, Stockholm.
Artikel
Efternamn på artikelförfattaren, förnamn, ”artikelns namn”. Tidningens namn (kursivt). Datum.
Ex. Sandström, Robert, ”Konst modell 1600”, Värmlands folkblad. 2000-02-19.
Elektroniska källor
Hela hemsida – adressen och när informationen hämtades (datum).
Ex. www.dn.se/kultur, 2012-06-13
Muntliga källor
Källor som inte är böcker, tidning eller webbsidor, tex. tv- och radioprogram, telefonsamtal, intervjuer etc. skrivs i princip på samma sätt som skriftliga källor.
Förnamn efternamn på personen som uttalat sig (år). Typ av källa t.ex. intervju, tv-program etc., datum och eventuell tid.
Ex 1. Per Persson (2008). Telefonintervju, 5 februari 2008.
Ex 2. Göran Persson(2006). I SVT:s Aktuellt, 10 november 2006 kl 21.10.

Elevexempel:
E:
http://worldbookonline.com/advanced/article?id=ar083400&st=edmund+burke, datum som informationen hämtades
Worldbookonline är ett företag som hjälper skolor att dela med sig av faktakunskap via internet. Worldbookonline är en ”.com” sida, detta betyder att de som har hemsidan betalar för att den ska hållas igång. När jag läser den här artikeln så känner jag igen mig lite från lektioner då vi kort gått igenom saker som finns med i artikeln.. Hemsidan uppdateras hela tiden om det skulle vara så att någonting ändras, eftersom de får betalt så måste de hålla sig uppdaterade. Jag har hittat källan både via att söka på google och genom att få rekommendation från skolan.
Kommentar:
Eleven har kortfattat förklarat vem som har gjort sidan, i vilket syfte den finns samt kommenterat informationen som finns på sidan. Eleven har med datum när den hämtade informationen och diskuterar att den uppdateras hela tiden på ett enkelt sätt. Eleven tar också upp hur den hittade informationen. För högre betyg krävs en mer utvecklad diskussion om vad alla dessa svar säger om källans tillförlitlighet.

C:
http://worldbookonline.com/advanced/article?id=ar083400&st=edmund+burke, datum som informationen hämtades
Worldbookonline är ett företag som hjälper skolor att dela med sig av faktakunskap via internet.. De har inte några reklamer på sin hemsida vilken kan kännas som ett seriösare intryck. Det som får mig att verkligen tro på den här källan är på grund av att få kunna använda den, så måste skolan betala worldbookonline för att kunna använda det. Worldbookonline är en ”.com” sida, detta betyder att de som har hemsidan betalar för att den ska hållas igång, och det känns inte så troligt att någon skulle vilja betala för att ha en så pass stor hemsida som inte ens är äkta. Hela idén med hemsidan är att kunna tjäna pengar för att dela med sig av fakta till skolar så att ungdomar kan få en bra utbildning. När jag läser den här artikeln så känner jag igen mig lite från lektioner då vi kort gått igenom saker som finns med i artikeln. Detta gör att jag kan känna att källan blir säkrare när jag kan bekräfta information jag själv vet. Hemsidan uppdateras hela tiden om det skulle vara så att någonting ändras, eftersom de får betalt så måste de hålla sig uppdaterade. Jag har hittat källan både via att söka på google och genom att få rekommendation från skolan. Då har de berättat att de betalar för sidan och att den är trovärdig.
Kommentar: Eleven har fortfarande svarat på alla frågorna men svaren är mer utvecklade och den drar slutsatser kring källans tillförlitlighet. Svaret kan fortfarande utvecklas ännu mer både när det gäller diskussion och slutsatser kring tillförlitligheten. Eleven kan också vara tydligare med vad den menar, exempelvis vad innebär att sidan uppdateras ”hela tiden”.
A: http://worldbookonline.com/advanced/article?id=ar083400&st=edmund+burke, datum som informationen hämtades
Worldbookonline är ett företag som hjälper skolor att dela med sig av faktakunskap via internet. Utgivarna är just worldbookonline och de finns inga andra som står bakom de. De har inte heller några reklamer på sin hemsida vilken kan kännas som ett seriösare intryck eftersom reklam kan vara tecken på att sidan är sponsrad och då kan man behöva ta hänsyn till sponsorernas åsikter och vilja. Det som får mig att verkligen tro på den här källan är på grund av att få kunna använda den, så måste skolan betala worldbookonline för att kunna använda det. Artiklen som jag använt mig av är skriven av, ” James J. Sack, Ph.D., Professor of History, University of Illinois, Chicago”. Alltså är det inte vem som helst som har skrivit den här artickeln, utan en historieprofessor från USA har skrivit den, från ett universitet. Det enda som inte refereras angående personen som skrev artikeln är kontaktuppgifter. Man kan alltså inte ställa frågor om artikeln och få saker bekräftade. Om det hade funnits möjlighet till detta hade källan känts mer trovärdig då de öppnar för dialog. Worldbookonline är en ”.com” sida, detta betyder att de som har hemsidan betalar för att den ska hållas igång, jämfört med en .org-sida/.se-sida som är gratis, och det känns inte så troligt att någon skulle vilja betala för att ha en så pass stor hemsida som inte ens är äkta. Hela idén med hemsidan är att kunna tjäna pengar för att dela med sig av fakta till skolar så att ungdomar kan få en bra utbildning. När jag läser den här artikeln så känner jag igen mig lite från lektioner då vi kort gått igenom saker som finns med i artikeln. Detta gör att jag kan känna att källan blir säkrare när jag kan bekräfta information jag själv vet. Hemsidan uppdateras hela tiden, senast för en vecka sen, om det skulle vara så att någonting ändras, eftersom de får betalt så måste de hålla sig uppdaterade. Jag har hittat källan både via att söka på google och genom att få rekommendation från skolan. Då har de berättat att de betalar för sidan och att den är trovärdig. Så med min information så kan jag dra slutsaten att worldbookonline är en säker källa, därför att det är ett företag som tar betalt för sina tjänster, de har skrivit vilka det är som har gjort artiklarna så att man kan kolla upp om den personens information stämmer. Så jag skulle rekommendera worldbookonline till flera.
Kommentar:
Eleven har svarat på alla frågor och har också fört ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring källans tillförlitlighet. Det är också bra att eleven avslutar med att upprepa hennes åsikter kring varför källan är trovärdig.
Källförteckning:
http://www.mediekompass.se/mediekunskap/kaellkritik, 2012-06-13
www.skolverket.se/kollakallan 2012-06-13
http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/laroplaner-kursplaner-amnesplaner 2012-06-13
Svenska Språkrådet (2008), Svenska skrivregler, Liber, Stockholm.
Tips på användbara sidor:
Cite it right – World book onlines rekommendationer på källhänvisning
www.skolverket.se/kollakallan